fo|ky; ds izkphu Nk= ftu ij gesa xoZ gS

MkW0 Hkxoku nkl                   Hkkjr jRu

Jh yky cgknqj “kkL=h              HkwriwoZ iz/kkuea=h ¼Hkkjr ljdkj½

MkW0 lEiw.kkZuUn                    HkwriwoZ jkT;iky ,oa eq[;ea=h ¼m0 iz0½

Jh f=Hkqou ukjk;.k flag             HkwriwoZ jkT;iky ,oa eq[;ea=h ¼m0 iz0½

Jh fo”os”oj izlkn dksbjkyk         HkwriwoZ iz/kkuea=h ¼usiky½

Jh jkt ukjk;.k flag               HkwriwoZ dsUnzh; ea=h ¼Hkkjr ljdkj½

Jh izHkq ukjk;.k flag                HkwriwoZ dsUnzh; ea=h ¼m0 iz0 ljdkj½

Jh vyxw jk; “kkL=h               HkwriwoZ dsUnzh; ea=h ¼m0 iz0 ljdkj½

Jh jktkjke “kkL=h                 HkwriwoZ dqyifr e0xka0dk0fo|kihB

Jh ,e0 ,l0 ekFkqj

Jh v”kksd th

Jh Bkdqj izlkn flag

Jh fczxsfM;j mLeku

Jh fczxsfM;j lqHkku

Jh dqat fcgkjh xqIr

Jh c`tiky nkl

Jh lj;w izlkn nwcs

Jh “;ke eksgu vxzoky

Jh iwjupUnz ikBd

Jh y{ehukjk;.k iksn~nkj

Jh nhukukFk >qu>quokyk

Jh vkse izdk”k fMMokfu;k

Jh pUnz dqekj “kkg

Jh guqeku izlkn

Jh uUnyky izàkndk

Jh jkf/kdk je.k

Jh o`t jeu nkl